Search again

Found: 72  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
10 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มุ่งสู่ทศวรรษใหม่แห่งความก้าวหน้า / มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.
Author
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
Published
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ม.ป.ป.
Call Number
สร ทม103 01 ม.ป.ป.
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
100 ปี เมืองธัญญบุรี 2545 / พระฤทธิจักรกำจร.
Author
พระฤทธิจักรกำจร.
Published
ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.
Call Number
หย DS 589.ป3 215ห
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรประเภทผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ : Development of quality inspection standards for agricultural goods-food products under the sup...
Author
ศูนย์ตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก(ศตอ.).
Published
ม.ป.ท : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ม.ป.ป.
Call Number
วจ HD 9000 ศ812ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิค กลุ่มภาคตะวันออก = Auto mechanic instructional management of technical colleges in the eastern region/ บำรุง พชรธนสาร.
Author
บำรุง พชรธนสาร.
Published
กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546.
Call Number
วพ LB 1060 บ315ก 2546
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การประเมินคุณค่าและผลกระทบของหน่วยผลิตไฟฟ้ารายย่อยต่อระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า.
Published
กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.
Call Number
วจ TK 3001 ก491
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การผลิตชุดการสอน วิชา การถ่ายภาพเบื้องต้น เรื่อง หลักการจัดองค์ประกอบภาพ/ นราธิป กาญจนกันติกะ , วันดี นพรัตน์ , สายฝน เจ๊ะลี และ สุพิชญา พันธุ์ฉนวน.
Author
นราธิป กาญจนกันติกะ.
Published
ปทุมธานี : คณะศึกษาศาสตร์ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ม.ป.ป.
Call Number
วจ LB 1027.25 น233ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การรับรู้บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล/ นิศากร สิงหเสนี...[และคนอื่นๆ].
Published
ปทุมธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี, ม.ป.ป.
Call Number
วจ JS 7404 น688ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเป็นที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดำรงชีวิตในสังคมไทย สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ โกศล มหาวีโร...[และคนอื่นๆ].
Published
ม.ป.ท : คณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.
Call Number
วจ LB 1028 ก961ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและการวิวัฒนาการของระบบดาวคู่แบบเกือบแตะกันบางระบบ = Analysis of physical properties and evolution of some Near-Contact binary star systems/ บุญรักษา สุนทรธรรม , สุมิตร น...
Author
บุญรักษา สุนทรธรรม.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ม.ป.ป.
Call Number
วจ QB 201 บ544ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การวิเคราะห์เพื่อหาตำแหน่งการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชีวมวลในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อลดการสูญเสียของระบบ = Location analysis of biomass distributed generator in distribution systems for reducing power s...
Author
ไพศาล บุญเจียม.
Published
ปทุมธานี : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , ม.ป.ป.
Call Number
วจ TK 2182 พ996ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การศึกษาความต้องการใช้บริการและรับคำปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = A study of consultation and services needs on occupational health, sa...
Author
สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.
Published
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ม.ป.ป.
Call Number
วจ LC 1048.V63 ส732ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การศึกษาผลของยาต้านเชื้อมาลาเรียกที่มีต่อ B- Hematin ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ/ ศรีวไล โอมภิญญาณ , เสาวภาค สุขตระกูลเวศ , จุไรรัตน์ ดวงเดือน และ วณิภา นาคลดา.
Author
ศรีวไล โอมภิญญาณ.
Published
ปทุมธานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ม.ป.ป.
Call Number
วพ RM 300 ศ247ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การศึกษาวิทยาศาสตร์ไทยเทียบกับนานาชาติ/ สุนีย์ คล้ายนิล.
Author
สุนีย์ คล้ายนิล.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ม.ป.ป.
Call Number
วจ Q 181 ส821ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การศึกษาเจตคติของนักศึกษาด้านวิชาชีพสายช่างอุตสาหกรรมต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ.
Author
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,ม.ป.ป.
Call Number
วจ BF 327 ส181ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การศึกษาและออกแบบจักรอุตสาหกรรมสำหรับคนพิการ = [Study and design of sewing machine for handicap users]/ ธีระพงษ์ ไชยเฉลิมวงศ์. และ กฤษณ์ พุ่มเฟือง.
Author
ธีระพงษ์ ไชยเฉลิมวงศ์.
Published
ปทุมธานี : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ม.ป.ป.
Call Number
วจ TJ 1515 ธ666ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles