Search again

Found: 9  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
a day.
Published
กรุงเทพฯ : เดย์ โพเอทส์, 2554.
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Serial Loading...

image
National Geographic.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด, 2554.
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Serial Loading...

image
SMPTE Motion Imaging Journal : SMPTE.
Published
NY : SMPTE , 1916.
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Serial Loading...

image
ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การสร้างนิทานสามมิติเสมือนจริงในรูปแบบ Mixed Reality / ณรงค์ฤทธิ์ คงเพิ่ม และคณะ.
Author
ณรงค์ฤทธิ์ คงเพิ่ม.
Published
ปทุมธานี : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2553.
Call Number
วพ QA 76.765 ณ229ก
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Serial Loading...

image
วารสาร กสทช. ประจำปี 2557 เล่ม 1/2.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2557.
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Serial Loading...

image
วารสาร กสทช. ประจำปี 2557 เล่ม 2/2.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2557.
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Serial Loading...

image
วารสารวิชาการ นิเทศสยามปริทัศน์ : Siam Communication Review.
Published
กรุงเทพฯ : คณะ มหาวิทยาลัยสยาม , 2545.
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Serial Loading...

image
วิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม.
Published
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม, 2556.
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Serial Loading...

image
ศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์.
Author
M006213
Published
ปทุมธานี : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2557.
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Serial Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles