Search again

Found: 71  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Easy English news ข่าวภาษาอังกฤษอ่านง่าย เทอรี่ แอล เฟรดริคสัน ;แปลโดย สุนีย์ แคนนุกต์.
Author
เฟรดริคสัน, เทอรี่ แอล.
Published
กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2558.
Call Number
CDB
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer File Loading...

image
Miley Cyrus : Miley Cyrus Bangerz Tour
Published
Spain: BEC Tero Music. 2558.
Call Number
DVD CO036
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer File Loading...

image
Silver book สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน).
Author
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
Published
กรุงเทพฯ : อมทรินพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558.
Call Number
CDB
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer File Loading...

image
Speak english clearly : พูดภาษาอังกฤษให้ชัดถ้อยชัดคำ เทอรี่ แอล เฟรดริกสัน ; แปลโดย สุนีย์ แคนยุกต์.
Author
เฟรดริกสัน, เทอรี่ แอล.
Published
กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิ่ง, 2558.
Call Number
CDB
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer File Loading...

image

image
Talk to your child in english พูดอังกฤษกับลูกน้อยในชีวิตประจำวัน 2 : Clothes เสื้อผ้าของหนู ซารอน จาง ;แปลโดย สุนันทา สุนันธภักดี.
Author
จาง, ซารอน.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.
Call Number
DVDB
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer File Loading...

image
Undergraduate faculty of business administration ถนอมพงษ์ พานิช.
Author
ถนอมพงษ์ พาณิช.
Published
ปทุมธานี : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, [2558];.
Call Number
DVDB
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer File Loading...

image
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง :ทรัพยากรประมงทะเล= Coastal and marine resource mangememt :marine fishery resources เรืองไร โตกฤษณะ.
Author
เรืองไร โตกฤษณะ.
Published
กรุงเทพ ฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
Call Number
CDB
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer File Loading...

image
การประมวลองค์ความรู้จากประสบการณ์การดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาท เพื่อพัฒนาด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพเด็กในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปสู่การขยายผลอย...
Author
นันทพร วีรวัฒน์.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2558.
Call Number
CDB
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer File Loading...

image
การเขียนแอพพลิเคชันด้วย Visual Basic 2010 ฉบับสมบูรณ์ ธีรวัฒน์ ประกอบผล ;บรรณาธิการประชา พฤกษ์ประเสริฐ.
Author
ธีรวัฒน์ ประกอบผล.
Published
กรุงเทพ ฯ : รีไวว่า, 2558.
Call Number
CDB
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer File Loading...

image
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์สำหรับผู้เริ่มต้นด้วยภาษา C ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง.
Author
ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง
Published
กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญสมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2558.
Call Number
CDB
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer File Loading...

image
การเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.
Call Number
CDB
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer File Loading...

image
ข่าวภาษาอังกฤษอ่านง่าย= Easy English news เทอรี่ แอล. เฟรดริดสัน ;แปลโดย ขวัญฤทัย ชิ้นมาลัย.
Author
เฟรดริคสัน, เทอรี่ แอล.
Published
กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2558.
Call Number
CDB
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer File Loading...

image
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.
Call Number
CDB
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer File Loading...

image
คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน เรื่อง "การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร" กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.
Author
กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2558.
Call Number
CDB
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles