Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางอุตสาหกรรมเกษตร / พูนสุข ประเสริฐสรรพ์.
Author
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์.
Published
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558.
Call Number
TD794.5 .พ415 2558
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
คู่มือการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : ตามกฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 / กรมพัฒนาพลังงานทดแทน...
Author
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน.
Published
[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, [2558].
Call Number
TJ163.5.B84 .ค4163 2558
Location
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles